Navigatie

Privacy Policy

PRIVACY POLICY BIJ VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze pagina beschrijft het beleid dat op deze website van Art of Nailz & Beauty wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer evenals de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.

 

Doel van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van Art of Nailz & Beauty . De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Art of Nailz & Beauty heeft afgesloten. Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Art of Nailz & Beauty behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaen, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Contactgegevens verwerker: Art of Nailz & Beauty , Astridlaan 370/1, 8310 Assebroek; BE0544.733.489. Gsm: 0478/23.69.29 Zaakvoerster : Karen De Bondt

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijke op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkleijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie verzonden wordt, kan u uw browserinstellingen aanpassen. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor 'geen cookies accepteren'. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Links naar anders websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor d eeerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levensfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

 

Algemene verkoops-, leverings-, en betalingsvoorwaarden aan consumenten

Onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna 'de Klant') worden geplaatst bij de Verkoper. Door de website van de Verkoper te gebruiken en/of bestellingen te plaatsen aanvaardt de Klant dat deze algemene voorwaarde van toepassing zijn. Alleen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, niet onder voogdij staan, met een woonadres in Belgie/Nederland kunnen een bestelling plaatsen. Het feit dat producten of diensten op een bepaald tijdstip de website Art of Nailz & Beauty worden aangeboden, biedt geen garantie aan de Klant dat deze producten of diensten ten allen tijde verkrijgbaar zijn. De Verkoper houdt zich het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken. De Verkoper houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennis aan de Klant.

Identiteit van de Verkoper

Art of Nailz & Beauty, Karen De Bondt, BE0544.733.489   Astridlaan 370/1  8310 Assebroek, 0478/23.69.29  , info@artofnailz.be

Aanbod en assortiment

Het aan bod van de Verkoper is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgische en Nederlandse grondgebied. Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet commercieel gebruik door een consument.Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het goed. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden gewijzigd door de Verkoper, het wordt steeds met de grootste zorg mogelijk zorgvuldig samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, wordt de Klant verzocht om steedsvooraf contact op te nemen met ons. De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van materiele fouten, zet- of drukfouten.

Het herroepingsrecht

De klnat heeft het recht aan de Verkoper mee te delen da hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binenn de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Tijdens deze periode van 14 kalenderdagen mag de Klant het goed slechts in die mate uitpakken voor zover het noodzakelijk is om de goederen te inspecteren. Het gekochte goed moet in zijn oorspronkelijke staat worde teruggezonden. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van een behandeling van de goederen die verder gaat dan een normale inspectie van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan wat nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.Voor volgende goederen geldt het herroepingsrecht niet: geopende golorgels/gels, gelpolishes en glitters/pigmenten, gebruikte penselen. De kosten van het terugzenden woden begroot als volgt en zijn te laste van: 7,90 euro ten laste van de Klant.

Weigeren van bestellingen

de Verkoper houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen: Ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant, bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde goederen, bij uitputting voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een goed, bij vaststelling van een ongeldig aanbod, bij overmacht.

Kenmerken van het goed of de dienst

producten  en materialen,die gebruikt worden om kunstnagels te maken of de natuurlijke nagel te verfraaien.

Prijs van het goed of de dienst

De prijzen slaan uitsluitend op het goed zoals het wordt omschreven. Alle prijzen zijn exclusief btw. Bijkomende verplichte leverings-, reservatie-, service-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld.

Betaling

Bij niet betaling van de factuur van de Verkoper binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest.

De wijze van betaling-aanvaarde betaalmiddelen

voorafbetaling via website door middel van overchrijving of online betalen. in onze winkel cash of met bancontact.

De wijze en termijn van levering

De wijze van levering wordt in de productinformatie bij het goed vermeld. De Verkoper doet al het mogelijke om bestelde goederen tijdig te verzamelen in functie van de beschikbare vooraad. De door de Verkoper opgegeven leveringsdata zijn niet binden en louter indicatief. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, zal de Verkoper de Klant onverwijld contacteren, om een nieuwe datum voor te stellen. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering van één van zijn leveranciers. Bestellingen worden op de voorziene dtaum geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur-gelijkvloers. Het risico op verlie sof beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan de Klant.

Geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs

wordt indien nodig aangepast op de website

Annulering

In geval van annulering van de bestelling door één van beide partijen is de annulerende partij eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 0% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 0 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de Verkoper om ee hogere schadevergoeding te eisen.

Garantie

De Verkoper levert aan de Klant een zaak die met de overeenkomst in overeentemming is. De bepaingen omtrent de wettelijke garantieverplichting zijn van toepassing overeenkomstig artikel 1649 bis Burgerlijk Wetboek. De Klant geniet de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de geoderen. Gedurende deze 2 jaar verbindt de Verkoper zich ertoe het defecte goed (of onderdeel daarvan) kosteloos te vervangen of te herstellen. De Verkoper behoudt zicht het recht voor om het goed om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van levering, behoudens tegenbewijs van de Klant. De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge va, ongelukken, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen van het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoude, abnormaal of incorrect gebruikt. Zij is evenmin van toepassing op goederen met een kortere levensduur-zoals bijvoorbeeld slijtagegoederen of goederen met een kortere vervaldatum-of in geval van tussenkomst door een niet door de Verkoperaangewezen derde.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de Verkoper. De Klant zal er zich van onthouden onbetaalde goederen weg te schenken, door te verkopen of zich hiervan op eender welke wijze ontdoen. De Klant zal het nodige doen om derden van het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper op de hoogte te brengen.

Overmacht

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beeindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out,,...

Klachten

Bij vragen of klachten kan de Klant contact opnemen met de Verkoper als volgt: Per email via info@artofnailz.be of telefonsich 0478/23.69.29. De Europese Commissie voorziet een interactieve website voor online geschillenbeslechting (ODR-platform). Het ODR-platform  is een centraal aanspreekput voor cosmumenten en ondernemers die geschillen die voortvloeien uit online transacties willen oplossen buiten de rechtbank. De Klant vindt het ODR-platform via volgende pagina: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Termijn melding gebreken

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de geleverde goederen tekortkomingen bij de levering, moet de Klant onmiddelijk melden, op straffe van verval van recht, en dit per aangetekend schrijven. Elk verborgen gebrek dientdoor de Klant te worden gemeld binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de ontdekking ervan per aangetekend schrijven.

Toepasselijk recht

Belgisch recht is van toepassing op de contracten die tot stand komen tussen de Klant en de Verkoper.

Deelbaarheidsclausule

Indien één van de clausules in onderhavige voorwaarden nietig wordt verklaard in toepassing van een wte, reglementering of bindende in kracht van gewijsde getrede beslissing van een bevoegde rechtbank, zal ze voor niet geschreven worden gehouden:de overige clausules blijven echter verbindend en geldig. In geval van een clausule od feel ervan nietig blijkt, zal in overleg met de Klant de clausule(s) te vervangen door bekrachtiging met bijlage.

Privacy

De verkoper verbindt zich ertoe klantgegevens uitsluitend te gebruiken om communicaties toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van het contract/factuur mogelijk te maken. De klantengegevens worden bewaard in de klantenlijst van de Verkoper en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. De klant heeft het recht deze gegevens op elk moment op te vragen, te verbeteren, te wijzigen of de Verkoper te verzoeken deze niet meer te gebruiken. De Klant kan weigeren dat de Verkoper zijn gegevens gebruikt om hem informatie te sturen. Het volstaat dat de Klant dit schriftelijk aanvraagt bij de Verkoper.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Verzendingen vanaf €50 exc. btw worden gratis verzonden binnen België.

Ondernemingsnummer 0544.733.489

© 2016 - 2019 Art of Nailz & Beauty | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.